MEET CLUB & SPORT HEADS

Athletics
Abhishek Vikram
M: (+91) 8511601063
Email: vikramabhi887@gmail.com

Badminton
Parv Gupta
M: (+91) 9586819725
Email: parvgupta95@gmail.com

Basketball
Manu Kharra
M: (+91) 8511602631
Email: manukharra23@gmail.com

Cricket
Harshvardhan Pandey
M: (+91) 7433052518
Email: harshvardhan388@gmail.com

Football
Pranav Narsaria
M: (+91) 7208044215
Email: pranavnarsaria@gmail.com

Indoor
Akshay Javery
M: (+91) 9426908757
Email: akshayzvr8@gmail.com

Kabaddi
Sourav Yati
M: (+91) 8141255098
Email: souravyati@gmail.com

Kho-Kho
Aashi Maheshwari
M: (+91) 9924117051
Email: aashim.6898@gmail.com

Skating head
Devanshi Dalal
M: (+91) 9426321621
Email: devanshi2604@gmail.com 

Swimming
Ramjay Narayan
M: (+91) 9962817645
Email: ramjaykv@gmail.com

Tennis
Krishna Shah
M: (+91) 9725040266
Email: krishnashah2296@gmail.com

Throwball
Anusha Mahesh
M: (+91) 8019992401
Email: anushkamk37@gmail.com

Volleyball
Alekh Nandan
M: (+91) 9998928196
Email: alekhnandan@rocketmail.com

Advertisements